Warunki szczególne wynajmu apartamentów nr 31 oraz 33 w Kołobrzegu ul.Jagiellońska 11.

I.Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w prywatnych apartamentach MARiELA w Kołobrzegu ul. Jagiellońska 11. Umowa pomiędzy Klientem a Właścicielem apartamentów zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji internetowo bądź telefonicznie.

Właściciele apartamentów będą Państwu bardzo wdzięczni za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

II.Rezerwacja
W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie w godzinach od 8.00 do 22.00 pod numerem +48 662 372 400, e-mail: mariela.kolobrzeg@gmail.com, bądź poprzez portal Booking.com.
Dane, które należy podać to:dane osobiste, termin pobytu, data przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość osób w apartamencie oraz godzinę przybycia.
Potwierdzenie rezerwacji ze strony Klienta jest jednoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia umowy wynajmu apartamentu.
Potwierdzenie rezerwacji ze strony Wynajmującego oznacza przyjęcie oferty i skutkuje zawarciem umowy wynajmu apartamentu.
W celu rezerwacji, na wskazane konto należy wpłacić zadatek w wysokości 30% kwoty za cały pobyt w ciągu 48 godzin od chwili wstępnej rezerwacji. Jeśli po 48 godzinach brak będzie zadatku na wskazanym koncie rezerwacja zostanie anulowana. Natomiast 70% pozostałą należność wpłacamy na 7 dni przed przyjazdem na to samo konto. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, zadatek pozostaje bezzwrotny.

III.Warunki umowy najmu
Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem apartamentu a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (prąd, woda, WiFi, ogrzewanie w sezonie grzewczym).

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy o godz. 10:00 dnia następnego.

Zameldowanie odbywa się od godziny 16.00 do 22.00.

Opuszczenie apartamentu przez Klienta w ostatnim dniu pobytu powinno nastąpić do godziny 10:00. Przekazanie kluczy oraz odbiór apartamentu odbywa się zawsze w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu przez Najemcę i ustaleniu godziny odbioru.

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu i wyjazdu, (w miarę możliwości dostępności apartamentu).

W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wynajmującego. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

Procedura przekazania kluczy w dniu przyjazdu, wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).

Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Właściciela obiektu o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela apartamentu na szkodę.

Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.

W apartamencie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w apartamencie, na których widoczne jest wyposażenie apartamentu, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.

Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.

IV.Obowiązki Najemcy
W apartamencie nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.

Najemca zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie apartamentu w stanie zastanym.
Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę apartamencie w okresie trwania umowy najmu apartamentu.

W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Klient powinien zawiadomić Wynajmującego.

Najemca odpowiedzialny jest za klucze do apartamentu, a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu i montażu nowego zamka lub wkładki antywłamaniowej w kwocie 300.00 PLN.

W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia (poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów i ładowarkami do telefonów komórkowych) jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla.

V.Zmiany w rezerwacji
Przedłużanie pobytu: termin pobytu w danym apartamencie można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie e-mailem bądź telefonicznie.

Brak przyjazdu Klienta lub kontaktu z jego strony w umówionym dniu przyjazdu skutkuje zwolnieniem apartamentu do ponownej rezerwacji następnego dnia.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku przyczyn obiektywnych (siła wyższa) apartament nie spełnia wymogu używalności . Jeśli rezerwacja była opłacona, nastąpi zwrot kosztów rezerwacji, ewentualnie zamiana na inny apartament, jeśli będzie dostępny.

VI.Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
W każdej chwili Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII.Zwierzęta
W apartamencie zwierzęta nie są akceptowane.

VIII.Postanowienia końcowe
Ewentualne przedmioty użytku osobistego pozostawione w apartamentach przez Naszych Gości zostaną odesłane na wskazany przez nich adres na ich koszt.
Integralną część regulaminu stanowi opis wyposażenia apartamentów.
IX.Prawo właściwe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.

Życzymy miłego pobytu.